Podmínky Předplatného pro Bidmio Software 

1. Akceptace Předplatného a Podmínek

1.1 Akceptováním těchto podmínek předplatného (dále jen „Podmínky“) prostřednictvím zaškrtnutí políčka, používání aplikace nebo služeb, nebo jiné formou vyjádření souhlasu, dochází k uzavření smlouvy mezi společností Bidmio ApS, s identifikačním číslem 43675796, (dále jen „Bidmio“) a objednatelem (dále jen „Zákazník“).

1.2 Licenční dohoda: Tento dokument představuje právně závaznou dohodu mezi vámi – ať už jako jednotlivec, firma nebo organizace (dále jen „Zákazník“) – který získal licenci na softwarový produkt („Produkt“), a společností Bidmio ApS („Poskytovatel Licence“ nebo „Vydavatel Aplikace“). Produkt je dostupný výhradně prostřednictvím distribučních platforem Apple App Store, Google Play Store a oficiální webové stránky Vydavatele Aplikace.

1.3 Podmínky mohou být akceptovány i jménem Zákazníka třetí stranou, například auditorskými společnostmi či administrativními agenturami, za předpokladu, že mají potřebné oprávnění a že Zákazník byl řádně obeznámen s Podmínkami předem.

2. Doba Platnosti Předplatného a Fakturace

2.1 Předplatné nabývá platnosti momentem objednání a trvá do jeho vypovězení v souladu s Podmínkami.

2.2 První fakturační období začíná od data objednávky, není-li dohodnuto jinak. Faktury jsou následně vystavovány pravidelně a předem za každé období, pokud smlouva nebo specifické podmínky produktu neurčují jinak.

2.3 Během aktuálního fakturačního období není možné snížit počet licencí předplatného.

3. Rozsah a Využití Předplatného

3.1 Zákazník získává nevýhradní přístup k aplikaci pro správu objednávek, která je poskytována online jako software jako služba, v souladu s těmito obchodními podmínkami. Zákazník nezískává fyzickou kopii aplikace ani licenci k jejímu spuštění mimo službu softwaru.

3.2 Aplikace je určena výhradně pro Zákazníka a jeho poradce. Je zakázáno používat aplikaci pro zpracování dat nebo poskytování služeb pro jiné subjekty. Zákazník nese plnou odpovědnost za jakékoli třetí strany, kterým poskytne přístup k aplikaci.

3.3 Kromě ustanovení v bodě 3.2, Zákazník nemá právo předplatné částečně nebo úplně převést na třetí strany, ani poskytnout přístup k aplikaci třetí straně.

3.4 Zákazník je povinen zajistit, aby aplikace nebyla používána způsobem, který by mohl poškodit reputaci společnosti Bidmio nebo byla v rozporu s platnými zákonnými nebo jinými předpisy.

4. Ceny a Platební Podmínky

4.1 Platební podmínky jsou stanoveny na 8 dní netto od data vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak.

4.2 V případě opožděného zaplacení bude Zákazník upozorněn. Trvalé neplacení může vést k omezení přístupu do aplikace. Přístup je obnoven po přijetí platby, pokud vedení Bidmia v mezičase nepozastavilo předplatné.

4.3 Zákazník souhlasí s elektronickým doručováním faktur a upomínek na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem. Faktury a upomínky se považují za doručené ihned po odeslání.

4.4 Aktuální ceny jsou dostupné na webové stránce Bidmia mohou být měněny s měsíčním předstihem. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

4.5 Ceny mohou být každoročně v lednu upraveny podle národního cenového indexu, minimálně však o 1,5 %

4.6 Zákazník se zavazuje kromě ceny za Licenci uhradit i poplatky za další placené služby Poskytovatele, zejména cenu za vstupní školení a další dodatečné služby pouze pokud si je objedná.

5. Ukončení

5.1 Zákazník může předplatné ukončit na konci fakturačního období, není-li v podmínkách specifických služeb uvedeno jinak.

5.2 Bidmio může předplatné ukončit bez upozornění v případě podstatného porušení Podmínek ze strany Zákazníka nebo v případě jeho úpadku či platební neschopnosti.

6. Údaje Zákazníka

6.1 Zákazník vlastní všechny své údaje v aplikaci a má právo je kdykoli exportovat. Po skončení předplatného má Bidmio záměr poskytnout Zákazníkovi 10denní období pro export údajů, je-li to vhodné a obchodně přijatelné.

6.2 Bidmio si vyhrazuje právo údaje Zákazníka vymazat 90 dní po skončení předplatného z jakéhokoli důvodu, bez povinnosti je dále uchovávat.

6.3 Po skončení předplatného může Bidmio údaje Zákazníka uchovávat a používat v anonymizované formě pro statistické a analytické účely v souladu s praxí ochrany údajů.

6.4 V mimořádných případech, pokud to Bidmio považuje za odůvodněné, může poskytnout přístup k údajům Zákazníka třetím stranám nebo orgánům, například v případě soudního rozhodnutí, zmocnění, úpadku Zákazníka, smrti apod., ale vždy jen se souhlasem Zákazníka.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Nabyvatel je povinen získat předchozí souhlas osob, jejichž osobní údaje budou zpracovávány v souvislosti s licencí k Online aplikaci, pokud jde o citlivé údaje, které podléhají platné legislativě. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným zpracováním osobních údajů ze strany Nabyvatele.

7.2. Nabyvatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, včetně jména, příjmení, adresy trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla, e-mailové adresy a telefonního čísla, třetími osobami pověřenými Poskytovatelem, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Tyto údaje budou použity výlučně pro účely poskytování služeb Poskytovatele.

7.3. Nabyvatel souhlasí s nahráváním hovorů s Poskytovatelem v případě telefonického kontaktu a uchováváním těchto nahrávek.

7.4. Nabyvatel udělením souhlasu umožňuje Poskytovateli zasílat obchodní nabídky na jeho e-mailovou adresu. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat.

7.5. Nabyvatel souhlasí s tím, že Poskytovatel může sbírat a využívat statistické údaje o jeho aktivitě v Online aplikaci, zejména týkající se používání funkcí a modulů.

7.6. Nabyvatel potvrzuje, že je informován o svých právech v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a že všechny poskytnuté údaje jsou přesné, pravdivé a dobrovolně poskytnuté.

7.7. Nabyvatel byl informován o používání souborů cookies na webových stránkách s Online aplikací a udělením souhlasu k jejich používání na dobu 48 měsíců. Nabyvatel má možnost ručně odstranit, blokovat nebo zakázat soubory cookies ve svém webovém prohlížeči a může využít nápovědy pro více informací.

8. Provozní Stabilita

8.1 Bidmio usiluje o maximální provozní stabilitu, ale neodpovídá za výpadky nebo poruchy způsobené faktory mimo svou kontrolu, jako jsou výpadky elektřiny, poruchy zařízení, internetového připojení a pod. Služby jsou poskytovány „tak, jak jsou“ bez záruk.

8.2 V případě výpadku se Bidmio snaží co nejdříve obnovit normální provoz.

8.3 Plánované výpadky se uskuteční mimo hlavní provozní dobu, preferovaně mezi 21:00 a 6:00 SEČ. V případě nutnosti přerušení mimo toto období bude Zákazník předem informován.

9, Aktualizace a změny

9.1 Vyhrazujeme si právo pravidelně aktualizovat a vylepšovat naši aplikaci a služby, jakož i měnit jejich obsah a funkce. Tyto změny mohou být provedeny s předchozím upozorněním nebo bez něj a mohou ovlivnit dostupnost služeb nebo integritu uložených dat.

9.2 Platba za licenci Online aplikace nezaručuje bezplatné získání budoucích aktualizací, modulů, rozšířených funkcí a zásadních kvalitativních a kvantitativních vylepšení pro Online aplikaci. Pokud si Nabyvatel bude přát tato vylepšení, bude mít možnost zakoupit jejich licenci od Poskytovatele za příplatek.

9.3 V případě, že Nabyvatel nevyužije možnost zakoupit licenci pro úplatná vylepšení, bude moci nadále používat Online aplikaci v její aktuální formě bez těchto vylepšení.

10, Duševní vlastnictví

10.1 Veškerý obsah a software aplikace, kromě dat poskytnutých zákazníkem, jsou chráněny autorským právem a jinými právy duševního vlastnictví a patří nám nebo jsou licencovány našemu řízení. Zákazníci jsou povinni nás informovat o jakémkoli možném porušení těchto práv.

10.2 Práva duševního vlastnictví nebudou převedena na zákazníka.

10.3 Zákazník uděluje nám a našim partnerům nezbytnou licenci ke zpracování a uchovávání dat potřebných k provozu aplikace a plnění našich závazků, včetně marketingových aktivit.

11, Převod pravomoci 

11.1 Máme právo převést naše práva a povinnosti vznikající z této dohody na jakoukoli společnost v naší skupině nebo na třetí strany.

11.2 Zákazník souhlasí, že můžeme využívat služeb subdodavatelů pro zpracování a provoz aplikace a uchovávání zákaznických údajů.

12, Omezení odpovědnosti 

12.1 Zříkáme se jakékoli odpovědnosti v souvislosti s poskytováním služeb nebo používáním aplikace, vyplývající ze smlouvy nebo jinak, včetně jakýchkoli nepřímých škod nebo ztrát.

12.2 Nezodpovídáme za služby třetích stran, jejich obsah, přesnost nebo spolehlivost, a neneseme odpovědnost za škody způsobené těmito službami.

12.3 Naše celková odpovědnost je omezena na maximální částku, kterou zákazník zaplatil za služby v předchozích 12 měsících, avšak ne více než 333,- eur

13, Důvěrnost a bezpečnost údajů

13.1 Údaje zákazníka zpracováváme výhradně podle jeho pokynů a ne pro vlastní účely.

13.2 Zavazujeme se k mlčenlivosti o všech informacích získaných o zákazníkovi a nebudeme tyto informace poskytovat třetím stranám, pokud nejsou veřejně dostupné nebo jsme k jejich poskytnutí oprávněni zákonem.

13.3 Přijali jsme nezbytná opatření na ochranu údajů před neoprávněným přístupem a zpracováním.

14, Změny podmínek

14.1 Máme právo měnit tyto podmínky. Aktuálně platné podmínky jsou dostupné na naší webové stránce. O jakýchkoli změnách budeme zákazníky informovat s předstihem.

15, Řešení sporů

15.1 Všechny spory vyplývající z těchto podmínek podléhají dánskému právu a budou řešeny před soudem v Aarhusu.

16, Platnost 

16.1 Tyto podmínky platí od 04.02.2024 a nahrazují všechny předchozí dohody.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto podmínek, kontaktujte nás:
E-mailem: Zde
Na stránce podpory: Stránka podpory