Bidmio Software Abonnementsvilkår 

1. Accept af abonnement og vilkår

1.1 Ved at acceptere disse abonnementsbetingelser (herefter benævnt “Betingelser”) ved at sætte kryds i en boks, bruge applikationen eller tjenesterne eller i anden form for at udtrykke samtykke, indgås en kontrakt mellem virksomheden Bidmio ApS, med CVR: 43675796, ( i det følgende benævnt “Bidmio”) og kunden (herefter benævnt “Kunden”).

1.2 Licensaftale: Dette dokument udgør en juridisk bindende aftale mellem dig – uanset om du er en enkeltperson, virksomhed eller organisation (i det følgende benævnt “Kunden”) – der har opnået en licens til et softwareprodukt (“Produkt”) og Bidmio ApS (“Licensudbyder” eller “Applikationsudgiver”). Produktet er udelukkende tilgængeligt via distributionsplatformene Apple App Store, Google Play Store og den officielle hjemmeside for Application Publisher.

1.3 Betingelserne kan også accepteres på vegne af Kunden af ​​tredjemand, for eksempel revisionsselskaber eller administrative bureauer, forudsat at de har den nødvendige autorisation, og at Kunden på forhånd er blevet ordentligt bekendt med Betingelserne.

2. Abonnementsperiode og fakturering

2.1 Abonnementet bliver gyldigt på bestillingstidspunktet og varer indtil dets opsigelse i overensstemmelse med Vilkårene.

2.2 Den første faktureringsperiode starter fra ordredatoen, medmindre andet er aftalt. Fakturaer udstedes efterfølgende løbende og forud for hver periode, medmindre kontrakten eller specifikke produktbetingelser foreskriver andet.

2.3 Det er ikke muligt at reducere antallet af abonnementslicenser i den aktuelle faktureringsperiode.

3. Omfang og brug af abonnement

3.1 Kunden opnår ikke-eksklusiv adgang til Ordrestyringsapplikationen, der leveres online som Software as a Service, i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser. Kunden modtager ikke en fysisk kopi af applikationen eller en licens til at køre den uden for softwaretjenesten.

3.2 Ansøgningen er udelukkende beregnet til Kunden og dennes rådgiver. Det er forbudt at bruge applikationen til at behandle data eller levere tjenester til andre enheder. Kunden er fuldt ud ansvarlig for enhver tredjepart, som den giver adgang til Applikationen.

3.3 Ud over bestemmelserne i punkt 3.2 har Kunden ikke ret til helt eller delvist at overdrage abonnementet til tredjemand, ej heller til at give adgang til applikationen til tredjemand.

3.4 Kunden er forpligtet til at sikre, at applikationen ikke bruges på en måde, der kan skade Bidmios omdømme eller er i strid med gældende lov eller andre regler.

4. Priser og betalingsbetingelser

4.1 Betalingsbetingelser er fastsat til 8 dage netto fra fakturadato, medmindre andet er aftalt.

4.2 Ved forsinket betaling vil Kunden blive underrettet. Vedvarende manglende betaling kan resultere i begrænset adgang til applikationen. Adgangen genoprettes efter betaling er modtaget, medmindre Bidmia-ledelsen har suspenderet abonnementet i mellemtiden.

4.3 Kunden accepterer elektronisk levering af fakturaer og rykkere til den af ​​Kunden angivne e-mailadresse. Fakturaer og rykkere anses for leveret umiddelbart efter afsendelse.

4.4 De aktuelle priser er tilgængelige på Bidmias hjemmeside og kan ændres med en måneds varsel. Alle priser er uden moms.

4.5 Priserne kan justeres årligt i januar i henhold til det nationale prisindeks, dog mindst med 1,5 %

4.6 Ud over prisen for Licensen forpligter Kunden sig kun til at betale gebyrer for andre betalte ydelser fra Udbyderen, især prisen for grunduddannelse og andre tillægsydelser, hvis han bestiller dem.

5. Opsigelse

5.1 Kunden kan opsige abonnementet ved udløbet af faktureringsperioden, medmindre andet er angivet i vilkårene for specifikke tjenester.

5.2 Bidmio kan opsige abonnementet uden varsel i tilfælde af et væsentligt brud på Vilkårene fra Kundens side eller i tilfælde af dennes konkurs eller insolvens.

6. Kundedata

6.1 Kunden ejer alle sine data i applikationen og har ret til at eksportere dem til enhver tid. Efter afslutningen af ​​abonnementet har Bidmio til hensigt at give kunden en 10-dages periode til at eksportere dataene, hvis det er relevant og kommercielt acceptabelt.

6.2 Bidmio forbeholder sig ret til at slette Kundens data 90 dage efter afslutningen af ​​abonnementet uanset årsag uden forpligtelse til at opbevare dem.

6.3 Efter afslutningen af ​​abonnementet kan Bidmio opbevare og bruge Kundens data i anonymiseret form til statistiske og analytiske formål i overensstemmelse med databeskyttelsespraksis.

6.4 Bidmio kan i særlige tilfælde, såfremt det finder det berettiget, give adgang til Kundens data til tredjemand eller myndigheder, fx i tilfælde af retsafgørelse, fuldmagt, Kundens konkurs, dødsfald mv., men altid kun med kundens samtykke.

7. Beskyttelse af personoplysninger

7.1. Erhververen er forpligtet til at indhente forudgående samtykke fra de personer, hvis personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med licensen til Online-applikationen, for så vidt angår følsomme data, der er underlagt gældende lovgivning. Udbyderen er ikke ansvarlig for skade forårsaget af købers forkerte behandling af personoplysninger.

7.2. Køber accepterer, at hans personoplysninger, herunder navn, efternavn, fast bopælsadresse, forretningssted eller hovedkvarter, e-mailadresse og telefonnummer, behandles af tredjeparter autoriseret af udbyderen i overensstemmelse med persondatabeskyttelsen Handling. Disse data vil udelukkende blive brugt med det formål at levere udbyderens tjenester.

7.3. Køber accepterer at optage opkald med udbyderen i tilfælde af telefonisk kontakt og at opbevare disse optagelser.

7.4. Ved at give samtykke tillader Køber Udbyderen at sende kommercielle tilbud til sin e-mailadresse. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes skriftligt.

7.5. Køber accepterer, at udbyderen må indsamle og bruge statistiske data om sin aktivitet i onlineapplikationen, især vedrørende brugen af ​​funktioner og moduler.

7.6. Erhververen bekræfter, at han er informeret om sine rettigheder i henhold til persondataloven, og at alle afgivne data er nøjagtige, sandfærdige og frivilligt afgivet.

7.7. Køberen blev informeret om brugen af ​​cookies på hjemmesiden med Online-applikationen og samtykke til brugen af ​​dem i en periode på 48 måneder. Indløseren har mulighed for manuelt at slette, blokere eller deaktivere cookies i sin webbrowser og kan bruge hjælpen til mere information.

8. Driftsstabilitet

8.1 Bidmio stræber efter maksimal driftsstabilitet, men er ikke ansvarlig for udfald eller fejl forårsaget af faktorer uden for dets kontrol, såsom strømafbrydelser, udstyrsfejl, internetforbindelsesfejl mv. Tjenesterne leveres “som de er” uden garanti.

8.2 I tilfælde af udfald forsøger Bidmio at genoprette normal drift så hurtigt som muligt.

8.3 Planlagte afbrydelser vil finde sted uden for hovedåbningstiderne, fortrinsvis mellem kl. 21.00 og 06.00 CET. I tilfælde af en nødvendig afbrydelse uden for denne periode vil Kunden blive informeret på forhånd.

9, Opdateringer og ændringer

9.1 Vi forbeholder os retten til periodisk at opdatere og forbedre vores applikation og tjenester, samt ændre deres indhold og funktionalitet. Disse ændringer kan foretages med eller uden forudgående varsel og kan påvirke tilgængeligheden af ​​tjenester eller integriteten af ​​lagrede data.

9.2 Betaling for licensen til Online-applikationen garanterer ikke gratis køb af fremtidige opdateringer, moduler, udvidede funktioner og større kvalitative og kvantitative forbedringer af Online-applikationen. Hvis erhververen ønsker disse forbedringer, vil den have mulighed for at købe en licens til dem fra udbyderen mod et ekstra gebyr.

9.3 I tilfælde af at køberen ikke benytter muligheden for at købe en licens til betalte forbedringer, vil den kunne fortsætte med at bruge onlineapplikationen i dens nuværende form uden sådanne forbedringer.

10, intellektuel ejendomsret

10.1 Alt indhold og software i applikationen, bortset fra data leveret af kunden, er beskyttet af ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder og tilhører os eller er licenseret under vores kontrol. Kunder er forpligtet til at underrette os om enhver mulig krænkelse af disse rettigheder.

10.2 Immaterielle rettigheder vil ikke blive overdraget til kunden.

10.3 Kunden giver os og vores partnere den nødvendige licens til at behandle og opbevare data, der er nødvendige for at betjene applikationen og opfylde vores forpligtelser, herunder markedsføringsaktiviteter.

11, Myndighedsoverdragelse 

11.1 Vi har ret til at overføre vores rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til enhver virksomhed i vores koncern eller til tredjeparter.

11.2 Kunden accepterer, at vi må bruge underleverandørers tjenester til behandling og drift af applikationen og opbevaring af kundedata.

12, Ansvarsbegrænsning 

12.1 Vi fraskriver os ethvert ansvar i forbindelse med leveringen af ​​Tjenesterne eller brugen af ​​Applikationen, hvad enten det er i kontrakt eller på anden måde, herunder eventuelle følgeskader eller tab.

12.2 Vi er ikke ansvarlige for tredjepartstjenester, deres indhold, nøjagtighed eller pålidelighed, og vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af sådanne tjenester.

12.3 Vores samlede ansvar er begrænset til det maksimale beløb, som kunden har betalt for ydelserne i de foregående 12 måneder, dog højst 333 EUR

13, Fortrolighed og Datasikkerhed

13.1 Vi behandler kundens data udelukkende efter dennes instruktioner og ikke til vores egne formål.

13.2 Vi er forpligtet til fortroligheden af ​​alle oplysninger indhentet om kunden og vil ikke give disse oplysninger til tredjeparter, medmindre de er offentligt tilgængelige, eller vi er autoriseret til at give dem ved lov.

13.3 Vi har truffet de nødvendige foranstaltninger for at beskytte data mod uautoriseret adgang og behandling.

14, Ændringer af vilkår

14.1 Vi har ret til at ændre disse vilkår og betingelser. De aktuelt gældende vilkår og betingelser er tilgængelige på vores hjemmeside. Vi vil informere kunderne om eventuelle ændringer på forhånd.

15, Tvistbilæggelse

15.1 Alle tvister, der udspringer af disse vilkår og betingelser, er underlagt dansk ret og skal afgøres ved retten i Aarhus.

16, Gyldighed 

16.1 Disse betingelser gælder fra 04/02/2024 og erstatter alle tidligere aftaler.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til disse vilkår og betingelser, bedes du kontakte os: