Podmienky Predplatného pre Bidmio Software 

1. Akceptácia Predplatného a Podmienok

1.1 Akceptovaním týchto podmienok predplatného (ďalej len „Podmienky“) prostredníctvom zaškrtnutia políčka, používania aplikácie alebo služieb, alebo iného formou vyjadrenia súhlasu, dochádza k uzavretiu zmluvy medzi spoločnosťou Bidmio ApS, s identifikačným číslom 43675796, (ďalej len „Bidmio“) a objednávateľom (ďalej len „Zákazník“).

1.2 Licenčná dohoda: Tento dokument predstavuje právne záväznú dohodu medzi vami – či už ako jednotlivec, firma alebo organizácia (ďalej len „Zákazník“) – ktorý získal licenciu na softvérový produkt („Produkt“), a spoločnosťou Bidmio ApS („Poskytovateľ Licencie“ alebo „Vydavateľ Aplikácie“). Produkt je dostupný výhradne prostredníctvom distribučných platforiem Apple App Store, Google Play Store a oficiálnej webovej stránky Vydavateľa Aplikácie.

1.3 Podmienky môžu byť akceptované aj v mene Zákazníka treťou stranou, napríklad audítorskými spoločnosťami či administratívnymi agentúrami, za predpokladu, že majú potrebné oprávnenie a že Zákazník bol riadne oboznámený s Podmienkami vopred.

2. Doba Platnosti Predplatného a Fakturácia

2.1 Predplatné nadobúda platnosť momentom objednania a trvá do jeho vypovedania v súlade s Podmienkami.

2.2 Prvé fakturačné obdobie začína od dátumu objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Faktúry sú následne vystavované pravidelne a vopred za každé obdobie, pokiaľ zmluva alebo špecifické podmienky produktu neurčujú inak.

2.3 Počas aktuálneho fakturačného obdobia nie je možné znížiť počet licencií predplatného.

3. Rozsah a Využitie Predplatného

3.1 Zákazník získava nevýhradný prístup k aplikácii na správu objednávok, ktorá je poskytovaná online ako softvér ako služba, v súlade s týmito obchodnými podmienkami. Zákazník nezískava fyzickú kópiu aplikácie ani licenciu na jej spustenie mimo služby softvéru.

3.2 Aplikácia je určená výhradne pre Zákazníka a jeho poradcov. Je zakázané používať aplikáciu na spracúvanie údajov alebo poskytovanie služieb pre iné subjekty. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek tretie strany, ktorým poskytne prístup k aplikácii.

3.3 Okrem ustanovení v bode 3.2, Zákazník nemá právo predplatné čiastočne alebo úplne previesť na tretie strany, ani poskytnúť prístup k aplikácii tretej strane.

3.4 Zákazník je povinný zabezpečiť, aby aplikácia nebola používaná spôsobom, ktorý by mohol poškodiť reputáciu spoločnosti Bidmio alebo bola v rozpore s platnými zákonnými alebo inými predpismi.

4. Ceny a Platobné Podmienky

4.1 Platobné podmienky sú stanovené na 8 dní netto od dátumu vystavenia faktúry, ak nie je dohodnuté inak.

4.2 V prípade oneskoreného zaplatenia bude Zákazník upozornený. Trvalé neplatenie môže viesť k obmedzeniu prístupu do aplikácie. Prístup je obnovený po prijatí platby, ak vedenie Bidmia v medzičase nepozastavilo predplatné.

4.3 Zákazník súhlasí s elektronickým doručovaním faktúr a upomienok na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom. Faktúry a upomienky sa považujú za doručené ihneď po odoslaní.

4.4 Aktuálne ceny sú dostupné na webovej stránke Bidmia môžu byť menené s mesačným predstihom. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

4.5 Ceny môžu byť každoročne v januári upravené podľa národného cenového indexu, minimálne však o 1,5 %

4.6 Zákazník sa zaväzuje okrem ceny za Licenciu uhradiť aj poplatky za ďalšie platené služby Poskytovateľa, najmä cenu za vstupné školenia a ďalšie dodatočne služby iba ak si ich objedná.

5. Ukončenie

5.1 Zákazník môže predplatné ukončiť na konci fakturačného obdobia, ak nie je v podmienkach špecifických služieb uvedené inak.

5.2 Bidmio môže predplatné ukončiť bez upozornenia v prípade podstatného porušenia Podmienok zo strany Zákazníka alebo v prípade jeho úpadku či platobnej neschopnosti.

6. Údaje Zákazníka

6.1 Zákazník vlastní všetky svoje údaje v aplikácii a má právo ich kedykoľvek exportovať. Po skončení predplatného má Bidmio zámer poskytnúť Zákazníkovi 10-dňové obdobie na export údajov, ak je to vhodné a obchodne prijateľné.

6.2 Bidmio si vyhradzuje právo údaje Zákazníka vymazať 90 dní po skončení predplatného z akéhokoľvek dôvodu, bez povinnosti ich ďalej uchovávať.

6.3 Po skončení predplatného môže Bidmio údaje Zákazníka uchovávať a používať v anonymizovanej forme pre štatistické a analytické účely v súlade s praxou ochrany údajov.

6.4 V mimoriadnych prípadoch, ak to Bidmio považuje za odôvodnené, môže poskytnúť prístup k údajom Zákazníka tretím stranám alebo orgánom, napríklad v prípade súdneho rozhodnutia, splnomocnenia, úpadku Zákazníka, smrti a pod., ale vždy len so súhlasom Zákazníka.

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Nadobúdateľ je povinný získať predchádzajúci súhlas osôb, ktorých osobné údaje budú spracovávané v súvislosti s licenciou na Online aplikáciu, ak ide o citlivé údaje, ktoré podliehajú platnej legislatíve. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym spracovaním osobných údajov zo strany Nadobúdateľa.

7.2. Nadobúdateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, vrátane mena, priezviska, adresy trvalého bydliska, miesta podnikania alebo sídla, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, tretími osobami poverenými Poskytovateľom, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Tieto údaje budú použité výlučne na účely poskytovania služieb Poskytovateľa.

7.3. Nadobúdateľ súhlasí s nahrávaním hovorov s Poskytovateľom v prípade telefonického kontaktu a uchovávaním týchto nahrávok.

7.4. Nadobúdateľ udelením súhlasu umožňuje Poskytovateľovi zasielať obchodné ponuky na jeho e-mailovú adresu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

7.5. Nadobúdateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ môže zbierať a využívať štatistické údaje o jeho aktivite v Online aplikácii, najmä týkajúce sa používania funkcií a modulov.

7.6. Nadobúdateľ potvrdzuje, že je informovaný o svojich právach v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a že všetky poskytnuté údaje sú presné, pravdivé a dobrovoľne poskytnuté.

7.7. Nadobúdateľ bol informovaný o používaní súborov cookies na webových stránkach s Online aplikáciou a udelením súhlasu na ich používanie na dobu 48 mesiacov. Nadobúdateľ má možnosť ručne odstrániť, blokovať alebo zakázať súbory cookies vo svojom webovom prehliadači a môže využiť nápovedu pre viac informácií.

8. Prevádzková Stabilita

8.1 Bidmio sa usiluje o maximálnu prevádzkovú stabilitu, ale nezodpovedá za výpadky alebo poruchy spôsobené faktormi mimo svoju kontrolu, ako sú výpadky elektriny, poruchy zariadení, internetového pripojenia a pod. Služby sú poskytované „tak, ako sú“ bez záruk.

8.2 V prípade výpadku sa Bidmio snaží čo najskôr obnoviť normálnu prevádzku.

8.3 Plánované výpadky sa uskutočnia mimo hlavného prevádzkového času, preferovane medzi 21:00 a 6:00 SEČ. V prípade nutnosti prerušenia mimo toto obdobie bude Zákazník vopred informovaný.

9, Aktualizácie a zmeny

9.1 Vyhradzujeme si právo pravidelne aktualizovať a vylepšovať našu aplikáciu a služby, ako aj meniť ich obsah a funkcie. Tieto zmeny môžu byť vykonané s predchádzajúcim upozornením alebo bez neho a môžu ovplyvniť dostupnosť služieb alebo integritu uložených dát.

9.2 Platba za licenciu Online aplikácie nezaručuje bezplatné získanie budúcich aktualizácií, modulov, rozšírených funkcií a zásadných kvalitatívnych a kvantitatívnych vylepšení pre Online aplikáciu. Ak si Nadobúdateľ bude želať tieto vylepšenia, bude mať možnosť zakúpiť ich licenciu od Poskytovateľa za príplatok.

9.3 V prípade, že Nadobúdateľ nevyužije možnosť zakúpiť licenciu pre úplatné vylepšenia, bude môcť naďalej používať Online aplikáciu v jej aktuálnej forme bez týchto vylepšení.

10, Duševne vlastníctvo

10.1 Všetok obsah a softvér aplikácie, okrem dát poskytnutých zákazníkom, sú chránené autorským právom a inými právami duševného vlastníctva a patria nám alebo sú licencované nášmu riadeniu. Zákazníci sú povinní nás informovať o akomkoľvek možnom porušení týchto práv.

10.2 Práva duševného vlastníctva nebudú prevedené na zákazníka.

10.3 Zákazník udeľuje nám a našim partnerom nevyhnutnú licenciu na spracovanie a uchovávanie dát potrebných na prevádzku aplikácie a plnenie našich záväzkov, vrátane marketingových aktivít.

11, Prevod právomoci 

11.1 Máme právo previesť naše práva a povinnosti vznikajúce z tejto dohody na akúkoľvek spoločnosť v našej skupine alebo na tretie strany.

11.2 Zákazník súhlasí, že môžeme využívať služby subdodávateľov pre spracovanie a prevádzku aplikácie a uchovávanie zákazníckych údajov.

12, Obmedzenie zodpovednosti 

12.1 Zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s poskytovaním služieb alebo používaním aplikácie, vyplývajúce zo zmluvy alebo inak, vrátane akýchkoľvek nepriamych škôd alebo strát.

12.2 Nezodpovedáme za služby tretích strán, ich obsah, presnosť alebo spoľahlivosť, a nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené týmito službami.

12.3 Naša celková zodpovednosť je obmedzená na maximálnu sumu, ktorú zákazník zaplatil za služby v predchádzajúcich 12 mesiacoch, avšak nie viac ako 333,- eur

13, Dôvernost a bezpečnosť údajov

13.1 Údaje zákazníka spracúvame výhradne podľa jeho pokynov a nie pre vlastné účely.

13.2 Zaväzujeme sa k mlčanlivosti o všetkých informáciách získaných o zákazníkovi a nebudeme tieto informácie poskytovať tretím stranám, pokiaľ nie sú verejne dostupné alebo sme k ich poskytnutiu oprávnení zákonom.

13.3 Prijali sme potrebné opatrenia na ochranu údajov pred neoprávneným prístupom a spracovaním.

14, Zmeny podmienok

14.1 Máme právo meniť tieto podmienky. Aktuálne platné podmienky sú dostupné na našej webovej stránke. O akýchkoľvek zmenách budeme zákazníkov informovať s predstihom.

15, Riešenie sporov

15.1 Všetky spory vyplývajúce z týchto podmienok podliehajú dánskemu právu a budú riešené pred súdom v Aarhuse.

16, Platnosť 

16.1 Tieto podmienky platia od 04.02.2024 a nahradzujú všetky predchádzajúce dohody.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, kontaktujte nás:

E-mailom: Tu
Na stránke podpory: Stránka podpory